Opłaty szkolne

I/ OBIADY I POSIŁKI SZKOLNE
INFORMACJA
dla uczniów i rodziców uczniów korzystających z posiłków w szkolnej stołówce Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  Nr 2 w Gdyni  

Uprzejmie informujemy o możliwości korzystania przez uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Gdyni z posiłków w stołówce szkolnej.

CENY ORAZ ZASADY OPŁATY ZA POSIŁKI

1. Ceny posiłków

POSIŁEK CENA DLA UCZNIÓW PRZEBYWAJĄCYCHW INTERNACIE CENA DLA POZOSTAŁYCH UCZNIÓW
ŚNIADANIE                                                     4,00 ZŁ
OBIAD                                                     5,00 ZŁ                           5,00 ZŁ
KOLACJA                                                     4,00 ZŁ
                                                   13,00 ZŁ                           5,00 ZŁ

2. Informacje o wysokości opłat za dany miesiąc uczeń otrzymuje najpóźniej w pierwszym dniu roboczym miesiąca.

3. Opłatę wnosi się w miesiącu w którym uczeń zamierza korzystać z posiłków najpóźniej do 10-go dnia danego miesiąca.

Wpłatę prosimy przekazać na rachunek bankowy:

odbiorca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W GDYNI,
UL.ENERGETYKÓW 13
69 1440 1026 0000 0000 1255 5528
podając w tytule :
- imię i nazwisko ucznia,
- miesiąc/rok za jaki okres będą spożywane posiłki

BRAK WPŁATY DO 10- go BĘDZIE RÓWNOZNACZNY Z REZYGNACJĄ Z DALSZEGO KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW W STOŁÓWCE.

Uwaga!
Za każdy dzień opóźnienia w opłacie naliczane są odsetki ustawowe ( zgodnie z ustawą
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.- tekst jednolity (Dz.U. z 2009 r.Nr 152,poz.1223).

ZASADY ZWROTU Z TYTUŁU NIEOBECNOŚCI LUB REZYGNACJI Z POSIŁKU

  1. Każdą nieobecność lub rezygnację należy zgłosić w Pani Intendentki osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu: 58 621 95 10 w.54 ewentualnie w sekretariacie osobiście lub telefonicznie : 58 621 95 10 w.56
  1. W razie zgłoszenia choroby lub innej dłuższej nieobecności ucznia zwrotowi podlega
    dzienna wysokość opłaty za każdy ( z wyłączeniem pierwszego) dzień
    nieobecności. Opłata za dzień w którym dokonano zgłoszenia nie podlega zwrotowi. O kwotę powstałej z tego tytułu nadpłaty należy pomniejszyć opłatę za miesiąc następny.
  2. Rezygnację z dalszego korzystania przez ucznia z posiłków w stołówce należy zgłosić do intendentki szkolnej najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc od którego następuje rezygnacja.

Informujemy jednocześnie o możliwości dofinansowania posiłków dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, a także w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 Zachęcamy do korzystania z pysznych posiłków w naszym Ośrodku.

II/ RADA RODZICÓW
Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać na konto:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
81-184 Gdynia, ul. Energetyków 13
PKO BP SA. I Oddział Gdynia
nr konta:  88 1440 1026 0000 0000 0669 1633
w treści przelewu proszę wpisać:
darowizna na Radę Rodziców, imię i nazwisko dziecka oraz klasę