Deklaracja dostępności

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2.

Data publikacji strony internetowej: 2014-08-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-31.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-07-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Patrycja Lorenz-Rożniecka, mail :patrycja@3city-it.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 621 95 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,
  • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Stosownie do art. 18 ust. 8 ustawy do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730). Przepisy te nie przewidują trybu odwoławczego w przypadku negatywnego rozpatrzenia skargi.

Jednakże po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć także do – Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

1.Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się przy ulicy Energetyków, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

2. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada windy ale posiada schodołaz.

3. W budynku są dostosowania dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

4. Na terenie szkoły są  miejsca parkingowe, przeznaczone dla niepełnosprawnych.

5. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi

6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.