Rekrutacja

Na rok szkolny 2022/2023
przyjmujemy absolwentów szkoły podstawowej do klas I Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 7 na kierunki:
pracownik pomocniczy gastronomii  – zawód o trzyletnim okresie kształcenia
sprzedawca – zawód o trzyletnim okresie kształcenia
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej – zawód o trzyletnim okresie kształcenia
oraz absolwentów szkoły podstawowej do XVI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego.
W XVI LOS mogą kształcić się uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego w zakresie: niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, niedowidzący/słabowidzący, niedosłyszący/słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową (z afazją), z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera, zagrożeni niedostosowaniem społecznym.

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ
ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU ORAZ DANYCH OSOBOWYCH
Szkoła Branżowa I st. nr 7 XVI Liceum OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 • podanie ucznia o przyjęcie do szkoły
 • aktualne orzeczenie kwalifikacyjne Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
 • skierowanie z organu prowadzącego
  dla uczniów spoza Gdyni
 • opinia o uczniu -wychowawcy, psychologa
 • karta zdrowia ucznia
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy
  o możliwości wykonywania wybranego zawodu
 • 3 fotografie
 • świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej (po zakończeniu roku szkolnego)
 • wyniki Egzaminu Ósmoklasisty
 • kserokopia grupy inwalidzkiej lub stopnia niepełnosprawności oraz zaświadczenie o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego.
 • podanie ucznia o przyjęcie do szkoły
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ponadpodstawowej
 • skierowanie z organu prowadzącego dla uczniów spoza Gdyni
 • świadectwo ukończenia  Szkoły Podstawowej (po ukończeniu roku szkolnego)
 • wyniki Egzaminu Ósmoklasisty
 • 3 fotografie
 • karta zdrowia
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli jest przyznane).

Dodaj komentarz