Liceum Ogólnokształcące nr XVI

Obecnie absolwenci szkoły podstawowej mogą kontynuować naukę w czteroletnim XVI Liceum Ogólnokształcącym Specjalnym, które swą rekrutacją obejmuje uczniów o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, niedowidzących/słabowidzących, niedosłyszących/słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową (z afazją), z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera, zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

DOKUMENTY WYMAGANE DO PRZYJĘCIA:

  • podanie
  • życiorys
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ponadpodstawowej
  • skierowanie z organu prowadzącego
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • 3 fotografie
  • karta zdrowia
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli jest przyznane)